Україна, Дніпро, Д.Яворницького, 19
095 407 63 53
dnipromova@gmail.com

Історія кафедри

Кафедра філології та мовної комунікації


Одна із наймолодших кафедр НТУ «Дніпровська політехніка». 
Вона створена 2 травня 2018 року у зв’язку з реорганізацією кафедри історії та політичної теорії. Викладання української мови студентам Гірничого інституту розпочалося ще в 90-х роках минулого століття. Відбувалися зміни в політичному житті країни. Прийнятий 28 жовтня 1989 року Верховною Радою УРСР Закон «Про мови в Українській РСР» закріпив державний статус української мови, гарантуючи її всебічний розвиток і функціонування в усіх сферах суспільного життя. 
 З метою сприяння всебічному розвиткові духовних творчих сил українського народу, гарантування його суверенної національно-державної майбутності Українська РСР забезпечує українській мові статус державної. Статті 25 — 30 визначили норми функціонування української та інших мов у сфері освіти й науки. Прийняття Закону про мови й відповідна програми його реалізації знайшли своє відображення у навчально-виховному процесі Гірничого інституту. 


Почалася активна організаційна робота. Створення секції викладачів української мови на кафедрі іноземних і слов’янських мов (завідувач кафедрою доцент Копнін Михайло Валентинович) став першим етапом щодо впровадження української мови як державної і Гірничому інституті. Секцію викладачів української мови очолила старший викладач кафедри Уманець Тетяна Дмитрівна. Першими викладачами української мови були Терехова Лариса Олександрівна, Свєтлишева Ірина Миколаївна, Алексєєв Микола Григорович.


З 1991 року колектив кафедри розширився. На кафедру прийшли працювати викладачі української мови: Жданова Ганна Григорівна, Костюк Наталія Григорівна, Ігнатьєва Світлана Євгенівна. 
14 жовтня 1993 року у зв’язку із зміною статусу вузу та з метою вдосконалення управління та організаційних структур, спрямованих на поліпшення підготовки випускників, згідно з рішенням Вченої ради (протокол № 6 від 28 вересня 1993 р.), згідно з наказом ректора №124 уже Гірничої академії, було створено нову кафедру українознавства та політології на базі кафедри історії та політології (завідувач професор Віктор Юхимович Пушкін), а викладачів української мови переведено для роботи на цю кафедру.


З 1993 року секцію української мови очолила старший викладач Жданова Ганна Григорівна. Саме вона доклала чимало зусиль до формування сучасного кадрового потенціалу кафедри. Відтепер українську мову за професійним спрямуванням викладали: старший викладач Костюк Наталія Григорівна, професор Ігнатьєва Світлана Євгенівна, доцент Жарко Світлана Юріївна, доцент Цюп’як Ірина Костянтинівна, доцент Слобода Наталя Володимирівна, викладачі Чумак Олена Леонідівна, Котишева Тамара Миколаївна, Валова Тетяна Миколаївна, Гринько Надія Іллівна, Кравченко Зінаїда Павлівна, Корж Зоя Михайлівна. Ці викладачі залишили помітний слід в історії формування і становлення кафедри. Саме завдяки творчій роботі цих викладачів накопичено великий досвід наукової і навчально-методичної роботи щодо викладання української мови за професійним спрямуванням. 


На кафедрі було створено спочатку Центр українознавства, а згодом – Центр культури української мови, якому у 1983 році було присвоєно ім’я Олеся Гончара. Методисти Центру культури української мови Шаптала Яна Володимирівна, Лук’яненко Євгенія Олександрівна, Івченко Реґіна Володимирівна. 


Кафедра філології та мовної комунікації є важливим складником Навчально- наукового іституту гуманітарних і соціальних наук Національного технічного університету «Дніпровська політехніка». До складу кафедри входить 11 викладачів, 2 старших лаборанта, 2 провідних фахівця. Кафедру очолює Таранеко Ксенія Володимирівна кандидат філологічних наук, доцент кафедри. Також на кафедрі працює доктор філологічних наук, професор Біляцька Валентина Петрівна, кандидати філологічних наук – професор Ігнатьєва Світлана Євгенівна, професор Цюп’як Ірина Костянтинівна, доцент Саїк Аліна Володимирівна, доцент Онищенко Геннадій Анатолійович, доцент Ромас Людмила Миколаївна, доцент Баракатова Неонілла Анатоліївна, кандидат педагогічних наук, доцент Луценко Валентина Іванівна, старший викладач Тягло Любов Василівна, асистент Буригін Богдан Володимирович.

Сьогодні кафедра філології та мовної комунікації успішно працюють провідні фахівці Центру культури української мови імені Олеся Гончара – Савранська Світлана Миколаївна та Драгомірова Марія Сергіївна. Старші лаборанти кафедри — Бусс Марина Карлівна, Ємець Микола Олександрович.


Кафедрою впроваджені освітньо-професійні програми 035.01 Українська мова та література першого (бакалаврського) рівня вищої освіти та другого (магістерського) рівня вищої освіти за галуззю знань 03 Гуманітарні науки, спеціальність 035 Філологія, спеціалізація 035.01 Українська мова та література.


У своїй нинішній діяльності колектив кафедри філології та мовної комунікації спирається на інтелектуальний потенціал професорсько-викладацького колективу Дніпровської політехніки, сформований протягом десятиліть, а творчі зусилля кафедри втілюються в авторських нормативних і спеціальних курсах, навчальних програмах нових курсів, курсів за вибором студентів. Ці курси розроблено і викладаються студентам денної і заочної форм навчання.

Кафедра філології та мовної комунікації розвиває творчі зв’язки з Інститутом української мови НАН України, Інститутом української літератури НАН України, Інститутом педагогіки АПН України, Криворізьким державним педагогічним університетом, Черкаським національним університетом імені Богдана Хмельницького, Полтавським національним педагогічним університетом імені В.Г. Короленка, Науковий потенціал кафедри постійно зростає.